ความหมายและประวัติของ ไสยศาสตร์ มนต์ ดํา

ไสยศาสตร์ มนต์ ดํา ” เป็นคำที่อ้างถึงการใช้พลังงานเวทมนตร์หรือความรู้เฉพาะทาง ในทางที่มีเจตนาเป็นความชั่ว หรือทำลายเป้าหมายต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งอาจมีผลต่อการควบคุมหรือรบกวนจิตใจของผู้อื่น หรือแม้กระทั่งสร้างความเสียหายในแง่ต่าง ๆ ต่อสิ่งมีชีวิต

ประวัติความเชื่อเกี่ยวกับมนต์ดำ

 • สมัยโบราณ: เรื่องราวของ ไสยศาสตร์ มนต์ดำ มีการบันทึกลงในประวัติศาสตร์ตลอดสมัยโบราณ ซึ่งมีการนำมาใช้เพื่อควบคุมหรือทำลายศัตรู และบางครั้งมีการใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างอำนาจหรืออิทธิพล
 • ศาสนา: บางศาสนาและวัฒนธรรมมีการเรียกและเก็บไว้เป็นข้อบังคับหรือข้อห้ามต่อการใช้ มนต์ดำ  เนื่องจากเห็นว่ามันเป็นการขัดแย้งกับความดี และอาจนำไปสู่ความโทษ
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น: ในบางวัฒนธรรม ไสยศาสตร์มนต์ดำ ถูกมองเป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งถูกส่งต่อจากคนไปคนเพื่อปกป้องหรือต่อสู้กับศัตรู
 • วรรณกรรมและภาพยนตร์: ในยุคสมัยใหม่ ไสยศาสตร์มนต์ดำมีการถูกนำมาใช้เป็นหัวข้อหรือเนื้อหาในวรรณกรรมและภาพยนตร์ ทำให้คนส่วนใหญ่มีการรับรู้และมีความสนใจมากขึ้น
 • สมัยปัจจุบัน: แม้ว่าในยุคปัจจุบันเราจะมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น แต่เรื่องของมนต์ดำยังคงมีความเป็นประเด็นและถูกนำมาเป็นหัวข้อในการสนทนา

การศึกษาเกี่ยวกับไสยศาสตร์มนต์ดำจะทำให้เราเข้าใจถึงความเชื่อ, ประวัติศาสตร์, และการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและสังคมตามสมัย ดังนั้นการศึกษาด้วยมุมมองที่เปิดกว้างและมีการวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญ

ความแตกต่างระหว่าง ไสยศาสตร์ มนต์ ดํา

ไสยศาสตร์ (Occultism) และมนต์ดำ (Black Magic) เป็นคำที่บางครั้งอาจถูกใช้แลกเปลี่ยนหรือผสมผสานกันในการสื่อสารหรือการบรรยาย, แต่ทั้งสองมีความหมายที่แตกต่างกัน

 1. ไสยศาสตร์ (Occultism)
  • คือการศึกษาหรือความสนใจในเรื่องที่ซ่อนเร้นหรือไม่ได้เปิดเผยแก่สาธารณชนส่วนใหญ่ ได้แก่ เรื่องเวทมนตร์, โหราศาสตร์, สัญญาณเซียน, หินกายหรือหินประดับที่มีพลัง, รวมไปถึงการสื่อสารกับวิญญาณ
  • เป็นการเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากความเข้าใจปกติหรือทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป
  • ไม่จำเป็นต้องมีความเชื่อมโยงกับความชั่วหรือการกระทำที่เป็นความชั่ว
 2. มนต์ดำ (Black Magic)
  • คือการใช้พลังงานเวทมนตร์หรือความรู้เฉพาะทางเพื่อควบคุม, ทำลาย, หรือกระทำความร้ายต่อผู้อื่นหรือสิ่งต่างๆ
  • มีเจตนาที่เป็นความชั่ว หรือเจตนาที่เสียหายต่อผู้อื่น
  • บางครั้งเป็นการใช้พลังงานนั้นอย่างไม่ถูกต้องหรือแต่งตั้ง

ในทางปฏิบัติ, คนบางคนอาจจะมีความรู้ความเข้าใจที่ผิดโดยคิดว่าไสยศาสตร์เป็นสิ่งเดียวกันกับมนต์ดำ แต่ในความเป็นจริง ไสยศาสตร์เป็นการศึกษาและความสนใจในเรื่องราวของสิ่งซ่อนเร้น ในขณะที่มนต์ดำเป็นการใช้พลังงานเวทมนตร์เพื่อความชั่ว

การศึกษาและความเข้าใจเรื่อง ไสยศาสตร์ มนต์ ดํา ในสังคมไทย

การศึกษาและความเข้าใจเรื่องมนต์ดำในสังคมไทยมีรากฐานและประวัติยาวนาน ซึ่งได้รับการส่งเสริมและถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนาและด้านวิญญาณต่างๆ ดังนี้:

 • พระศาสนาบูชาและความเชื่อ: การใช้มนต์ดำบางครั้งเป็นส่วนหนึ่งของการบูชาศาสนาและความเชื่อในตำนานต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่มีการคัดค้านจากสถาบันศาสนาเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำที่ไม่ดีและขัดแย้งกับหลักธรรมะ
 • เวทมนตร์และเครื่องมือทางศาสนา: มีการใช้เครื่องมือที่มีอิทธิพลเช่น ปลัก หรืออาวุธมนต์ที่บางครั้งถูกผลิตขึ้นเพื่อเจตนาด้านมนต์ดำ
 • ภูมิปัญญาท้องถิ่น: มีการสืบสานวิธีการทำมนต์ดำผ่านวิถีชีวิตท้องถิ่น ซึ่งบางครั้งถูกใช้เพื่อแก้แค้น หรือป้องกันศัตรู
 • วรรณกรรมและภาพยนตร์: มนต์ดำมีบทบาทในเรื่องราวของวรรณกรรมและภาพยนตร์ไทย ทำให้มีการยอมรับและรับรู้เรื่องนี้ในสังคมในระดับหนึ่ง
 • การดำรงชีวิตประจำวัน: หลายคนในสังคมไทยยังคงมีความเชื่อในมนต์ดำและพลังงานเวทมนตร์ ซึ่งส่งผลให้มีการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันตนเองจากมนต์ดำในบางสถานการณ์
 • การประกาศยันต์: ในสังคมไทย, บางครั้งมีการเรียกร้องการประกาศยันต์หรือทำพิธีเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับมนต์ดำหรืออิทธิพลทางเวทมนตร์

การศึกษาและความเข้าใจเรื่องมนต์ดำในสังคมไทยจึงต้องดูในมุมมองที่ครอบคลุมและเป็นธรรมชาติ โดยรับรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ไทย แต่ทั้งนี้ก็ควรมีการวิจารณญาณและการศึกษาที่ลึกซึ้งเพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคม

การต่อต้านมนต์ดำ

การต่อต้านมนต์ดำหรือการป้องกันจากมนต์ดำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของแต่ละสังคม และสามารถมองเห็นได้ในหลายรูปแบบ โดยในบริบทไทยและบริบททั่วโลก วิธีการต่อต้านหรือป้องกันมนต์ดำมีดังนี้

 • พิธีการและสิ่งศักดิ์สิทธิ์: การมีพิธีการเฉพาะเจาะจงเพื่อขับไล่แรงงานมนต์ดำ หรือการสวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่น สร้อยคอ กำไล หรือของประดับอื่น ๆ ที่เชื่อว่ามีพลังในการป้องกันมนต์ดำ
 • สัญลักษณ์ป้องกัน: เช่น สัญลักษณ์ของตาแห่งโฮรัส (Eye of Horus) ในวัฒนธรรมอียิปต์เก่าหรือ ก้านกล้วยไม้ (Dreamcatcher) ในวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกา
 • สมุนไพรและวัสดุ: การใช้สมุนไพรหรือวัสดุที่เชื่อว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันหรือขับไล่มนต์ดำ เช่น การวางกระเทียมหรือเกลือรอบบ้าน
 • การบูชาและการสวดมนต์: การบูชาและการสวดมนต์เพื่อขอความคุ้มครองจากเทพเจ้า ปัจจัยหรือแรงงานทางวิญญาณ
 • การรับรู้และป้องกัน: การรับรู้และเข้าใจวิธีการทำงานของมนต์ดำ เพื่อป้องกันและเตรียมตัวต่อต้าน
 • การศึกษาและความรู้: การศึกษาและได้รับความรู้เกี่ยวกับมนต์ดำและวิธีการต่อต้าน เพื่อมีการตอบสนองที่เหมาะสม
 • การควบคุมสติ: การรักษาสติใจ ความมั่นใจ และไม่ปล่อยให้กลัวหรือคิดมากเกินไป เนื่องจากความเชื่อสามารถเป็นทั้งกำลังและความอ่อนแอ
 • การเชื่อมต่อกับพลังที่สูงกว่า: สำหรับคนที่เชื่อในการมีการช่วยเหลือจากพลังที่สูงกว่า เช่น พระเจ้า ทูต หรือวิญญาณผู้คุ้มครอง

เรื่องของมนต์ดำและวิธีการต่อต้านหรือป้องกันมนต์ดำต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ความเชื่อ และประวัติศาสตร์ของแต่ละสังคม และมีความหลากหลายตามบริบทและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน

มนต์ดำในความเชื่อและศาสนาต่างๆ ของประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมีความเชื่อที่ซับซ้อนและหลากหลาย ดังนั้นเรื่องของมนต์ดำก็มีความหลากหลายในความเชื่อและศาสนาต่างๆ ในประเทศ สำหรับประเทศไทย มีดังนี้

 • พุทธศาสนา: พุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักของประเทศไทย และในพุทธศาสนาแนวอุบาสิก (Theravada) ไม่มีการยอมรับหรือการส่งเสริมในการใช้มนต์ดำ แต่การทำบุญ, การสวดมนต์, และการฝังเข็มเป็นวิธีการที่ใช้เพื่อป้องกันแรงงานมนต์ดำหรือแรงงานร้าย
 • สิงห์บาลี (Animism): ความเชื่อแบบสิงห์บาลีเป็นหนึ่งในความเชื่อที่เก่าแก่และยังคงมีอยู่ในประเทศไทย ซึ่งเชื่อว่าทุกสิ่งมีวิญญาณและพลังเวทมนตร์ มนต์ดำอาจถูกใช้อย่างกระตือรือร้นในบางกรณี เช่น การทำความร้ายกับผู้อื่น หรือการป้องกันตัวเองจากภัยอื่นๆ
 • ฮินดูศาสนา: แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีผู้ปฏิบัติศาสนาฮินดูมากนัก แต่มีบางองค์ประกอบหรือการประกาศยันต์ที่ตรงกับแนวคิดฮินดู ส่วนของมนต์ดำในความเชื่อนี้ไม่ได้รับการเน้นมาก
 • ศาสนาอิสลาม: ในศาสนาอิสลาม, การใช้มนต์ดำถือว่าเป็นการทำบาปและเป็นสิ่งที่ห้ามในศาสนา อย่างไรก็ตาม, บางประเพณีหรือความเชื่อในความเป็นมนต์อาจเกิดขึ้นในบางกลุ่มของผู้ปฏิบัติศาสนา

เมื่อพิจารณาเรื่องของมนต์ดำในประเทศไทย, ควรจะเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อที่ซับซ้อนและหลากหลาย การที่คนใช้หรือไม่ใช้มนต์ดำขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม, ศาสนา, และสถานการณ์ทางสังคม และการที่คนเลือกที่จะใช้มนต์ดำอาจเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย รวมถึงความเชื่อส่วนตัว, ประวัติศาสตร์, และแรงจูงใจที่แท้จริง

อ่านเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ : godrites.com