การ แก้กรรม ในวรรณกรรมโลก

การ แก้กรรม หมายถึง การแก้ไขผลของกรรมที่ได้ทำไปแล้ว กรรมบางกรรมสามารถแก้ไขได้ บางกรรมแก้ไขไม่ได้ กรรมบางกรรมสามารถแก้ไขได้ยาก บางกรรมแก้ไขได้ง่าย ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของกรรมนั้นๆ

ความท้าทายใน การแก้กรรม หมายถึง อุปสรรคต่างๆ ที่ขัดขวางไม่ให้สามารถแก้กรรมได้ อุปสรรคเหล่านี้อาจเป็นอุปสรรคภายในตัวบุคคลเอง เช่น ความโง่เขลา ความยึดมั่นถือมั่น ความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น หรืออาจเป็นอุปสรรคภายนอก เช่น สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย บุคคลหรือสิ่งต่างๆ ที่คอยขัดขวาง เป็นต้น

นวนิยายหรือเรื่องราวต่างๆ มักนำเสนอการสำรวจวิธีการแก้กรรมและความท้าทายในหลากหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น

 • การแก้กรรมด้วยการทำบุญ การทำบุญเป็นวิธีการแก้กรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การทำบุญคือการทำความดีต่างๆ เช่น การบริจาคทาน การช่วยเหลือผู้อื่น การบำเพ็ญภาวนา เป็นต้น การทำบุญจะช่วยให้บุคคลมีจิตใจที่ผ่องใส ละเว้นความชั่ว และทำดียิ่งขึ้น
 • การแก้กรรมด้วยการทำสมาธิ การทำสมาธิเป็นวิธีการแก้กรรมที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเองและเข้าใจชีวิตมากขึ้น การทำสมาธิช่วยให้บุคคลเห็นความผิดพลาดของตนเองและแก้ไขได้ การทำสมาธิยังช่วยให้บุคคลมีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆ
 • การแก้กรรมด้วยการให้อภัย การให้อภัยเป็นวิธีการแก้กรรมที่ช่วยให้บุคคลหลุดพ้นจากความทุกข์ การให้อภัยไม่ใช่การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นการปล่อยวางความโกรธ ความเกลียดชัง ความอาฆาตแค้น เป็นต้น การให้อภัยจะช่วยให้บุคคลมีจิตใจที่สงบและมีความสุข
 • การแก้กรรมด้วยการยอมรับ การยอมรับเป็นวิธีการแก้กรรมที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจความจริงของชีวิต การยอมรับไม่ใช่การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นการยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลของกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ การยอมรับจะช่วยให้บุคคลสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้

นวนิยายหรือเรื่องราวต่างๆ มักนำเสนอการสำรวจวิธีการแก้กรรมและความท้าทายในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความจริงของกรรมและวิธีการแก้กรรม นวนิยายหรือเรื่องราวเหล่านี้ยังช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ที่จะก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต และมีชีวิตที่ดีขึ้น

ตัวอย่างนวนิยายหรือเรื่องราวที่นำเสนอการสำรวจวิธีการแก้กรรมและความท้าทาย ได้แก่

 • วรรณกรรมไทย เช่น สามก๊ก ไตรภูมิพระร่วง อิเหนา เป็นต้น
 • วรรณกรรมต่างประเทศ เช่น มหากาพย์รามายณะ มหากาพย์มหาภารตะ คัมภีร์ไบเบิล เป็นต้น
 • นวนิยาย เช่น คู่กรรม (ทมยันตี) ขุนแผน (พนมเทียน) สี่แผ่นดิน (หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช) เป็นต้น
 • ภาพยนตร์ เช่น ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล) องค์บาก (ปรัชญา ปิ่นแก้ว) สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๕ ยุทธหัตถี (หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล) เป็นต้น

นวนิยายหรือเรื่องราวเหล่านี้ล้วนนำเสนอแง่มุมต่างๆ ของการแก้กรรมและความท้าทาย ช่วยให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกรรมมากขึ้น

การ แก้กรรม ในชีวิตประจำวัน

การแก้กรรมในชีวิตประจำวัน หมายถึง การพยายามทำสิ่งที่ดีงาม ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้ผ่องใส เพื่อให้ผลของกรรมที่ไม่ดีในอดีตเบาบางลง และช่วยให้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตดีขึ้น

วิธีการแก้กรรม ในชีวิตประจำวัน มีดังนี้

 • การทำบุญ การทำบุญเป็นวิธีการแก้กรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การทำบุญคือการทำความดีต่างๆ เช่น การบริจาคทาน การช่วยเหลือผู้อื่น การบำเพ็ญภาวนา เป็นต้น การทำบุญจะช่วยให้บุคคลมีจิตใจที่ผ่องใส ละเว้นความชั่ว และทำดียิ่งขึ้น
 • การทำสมาธิ การทำสมาธิเป็นวิธีการแก้กรรมที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจตนเองและเข้าใจชีวิตมากขึ้น การทำสมาธิช่วยให้บุคคลเห็นความผิดพลาดของตนเองและแก้ไขได้ การทำสมาธิยังช่วยให้บุคคลมีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคต่างๆ
 • การให้อภัย การให้อภัยเป็นวิธีการแก้กรรมที่ช่วยให้บุคคลหลุดพ้นจากความทุกข์ การให้อภัยไม่ใช่การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นการปล่อยวางความโกรธ ความเกลียดชัง ความอาฆาตแค้น เป็นต้น การให้อภัยจะช่วยให้บุคคลมีจิตใจที่สงบและมีความสุข
 • การยอมรับ การยอมรับเป็นวิธีการแก้กรรมที่ช่วยให้บุคคลเข้าใจความจริงของชีวิต การยอมรับไม่ใช่การยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นการยอมรับความจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลของกรรมที่ตนเองได้ทำไว้ การยอมรับจะช่วยให้บุคคลสามารถก้าวต่อไปข้างหน้าได้

การแก้กรรมในชีวิตประจำวันเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใด จำเป็นต้องอาศัยความพยายามและความอดทนอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มุ่งมั่นที่จะแก้กรรมในชีวิตประจำวัน ย่อมมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากทุกข์และได้พบกับความสุขในชีวิต

การแก้กรรมในศาสนา และ วัฒนธรรม

แนวคิดเรื่องกรรมเป็นแนวคิดพื้นฐานในศาสนาและวัฒนธรรมไทย กรรมหมายถึง การกระทำที่ทำแล้วย่อมมีผลตามมาทั้งในชาตินี้และชาติหน้า การกระทำใดๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะดีหรือชั่ว ย่อมมีผลตามมาทั้งสิ้น กรรมจึงเป็นเรื่องของเหตุและผล การกระทำใดๆ ก็ตาม ย่อมมีเหตุและผลของมัน

การแก้กรรมหมายถึง การแก้ไขผลของกรรมที่ได้ทำไปแล้ว กรรมบางกรรมสามารถแก้ไขได้ บางกรรมแก้ไขไม่ได้ กรรมบางกรรมสามารถแก้ไขได้ยาก บางกรรมแก้ไขได้ง่าย ขึ้นอยู่กับความหนักเบาของกรรมนั้นๆ

นอกจากวิธีการเหล่านี้แล้ว การแก้กรรมยังสามารถกระทำได้โดยการพยายามทำสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ละเว้นความชั่ว พยายามหลีกเลี่ยงการกระทำที่ไม่ดีงาม เช่น การโกหก การหลอกลวง การทำร้ายผู้อื่น เป็นต้น
 • ทำความดี พยายามทำสิ่งที่ดีงาม เช่น การช่วยเหลือผู้อื่น การแบ่งปันสิ่งของ การช่วยเหลือสังคม เป็นต้น
 • เจริญสติ ฝึกฝนการมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอ จะช่วยให้สามารถควบคุมความคิด ความรู้สึก และการกระทำของตนเองได้
 • ฝึกฝนสมาธิ ฝึกฝนการทำสมาธิเป็นประจำ จะช่วยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคง

การแก้กรรมเป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีทันใด จำเป็นต้องอาศัยความพยายามและความอดทนอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มุ่งมั่นที่จะแก้กรรม ย่อมมีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากทุกข์และได้พบกับความสุขในชีวิต

การ แก้กรรม ในด้านสุขภาพและการแพทย์

การสำรวจการรักษาโรคจากการแก้กรรม เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นผลจากกรรมในอดีต และการรักษาโรคด้วยการแก้กรรมนั้นสามารถช่วยให้อาการป่วยดีขึ้นหรือหายขาดได้

การสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยศูนย์วิจัยสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,000 คน ผลการสำรวจพบว่า

 • ประชาชนส่วนใหญ่ (68.2%) เชื่อว่าโรคภัยไข้เจ็บเป็นผลจากกรรมในอดีต
 • ประชาชนส่วนใหญ่ (84.5%) เชื่อว่าการรักษาโรคด้วยการแก้กรรมสามารถช่วยให้อาการป่วยดีขึ้นหรือหายขาดได้

วิธีการแก้กรรมที่คนนิยม ได้แก่

 • การขอขมากรรม
 • การบวชหรือถือศีล
 • การเจริญภาวนา
 • การบริจาคทาน

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการรักษาโรคด้วยการแก้กรรมนั้นมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ การศึกษาส่วนใหญ่ที่ทำขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเพียงการศึกษาแบบสังเกตการณ์ ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าอาการป่วยที่ดีขึ้นหรือหายไปนั้นเป็นผลมาจากการรักษาด้วยการแก้กรรมจริงหรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยการแก้กรรม บางคนเชื่อว่าเป็นการยอมรับความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ในขณะที่บางคนเชื่อว่าเป็นการสร้างความหวังและกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บ

การสำรวจนี้เป็นเพียงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการแก้กรรมเท่านั้น ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

ต่อไปนี้เป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาโรคจากการแก้กรรม

 • การแก้กรรมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ผู้ที่เชื่อในเรื่องนี้ควรพิจารณาอย่างรอบคอบว่าแนวทางการแก้กรรมนั้นเหมาะสมกับตนเองหรือไม่
 • การรักษาโรคด้วยการแก้กรรมควรควบคู่ไปกับการรักษาทางการแพทย์ด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • ผู้ที่ป่วยเป็นโรคควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น

หากท่านกำลังประสบปัญหาสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อรับคำแนะนำในการรักษาที่ถูกต้อง

การแก้กรรมในด้านสังคมและนโยบาย

การแก้ไขปัญหาทางสังคมจาการแก้กรรม เป็นการพยายามแก้ไขปัญหาทางสังคมด้วยความเชื่อที่ว่าปัญหาเหล่านั้นเป็นผลมาจากกรรมในอดีต และสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำบุญหรือแก้กรรม

แนวคิดนี้มักพบในสังคมไทย ที่มีการผสมผสานระหว่างความเชื่อทางศาสนาพุทธและวัฒนธรรมพื้นบ้าน ผู้คนมักเชื่อว่าปัญหาทางสังคม เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาความรุนแรง ปัญหายาเสพติด ฯลฯ เป็นผลมาจากการกระทำผิดในอดีตของผู้คนในปัจจุบัน และสามารถแก้ไขได้ด้วยการทำบุญหรือแก้กรรม เช่น การบริจาคทาน การบวช หรือถือศีล

การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางสังคมจาการแก้กรรม มีหลายรูปแบบ ดังนี้

 • การส่งเสริมให้ประชาชนทำบุญหรือแก้กรรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมักจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ประชาชนทำบุญหรือแก้กรรม เพื่อหวังที่จะแก้ปัญหาทางสังคม เช่น การจัดงานบุญต่างๆ การเชิญชวนให้ประชาชนบวชหรือถือศีล
 • การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกรรม เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่ากรรมนั้นเป็นอย่างไร และส่งผลต่อชีวิตอย่างไร เพื่อที่ประชาชนจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำกรรม
 • การส่งเสริมให้ผู้คนทำความดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักส่งเสริมให้ผู้คนทำความดี เพื่อสะสมบุญบารมี เพื่อที่จะสามารถบรรเทากรรมในอดีตได้

อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการละเลยสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาทางสังคม โดยมุ่งเน้นไปที่การแก้กรรม ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

ต่อไปนี้เป็นข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาทางสังคมจาการแก้กรรม

 • การแก้กรรมเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ไม่ควรบังคับให้ผู้อื่นเชื่อตาม
 • การแก้กรรมควรควบคู่ไปกับแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม
 • ไม่ควรละเลยสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาทางสังคม

หากต้องการแก้ไขปัญหาทางสังคมอย่างยั่งยืน ควรมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาการศึกษา การแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกที่ดีในสังคม เพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงผลของการกระทำของตน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน เพื่อหลีกเลี่ยงการทำกรรม

อ่านเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ : godrites.com