แนวคิดและความหมายของ ขอขมากรรม ในวัฒนธรรมไทย

การ ขอขมากรรม เป็นวัฒนธรรมที่พบได้ทั่วไปในสังคมไทย ไม่ว่าศาสนาใด วัฒนธรรมใด ต่างก็มีพิธีกรรมหรือรูปแบบของการขอขมากรรมที่แตกต่างกันไป แนวคิดและความหมายของการขอขมากรรม ในวัฒนธรรมไทย โดยทั่วไปแล้ว ประกอบด้วย 3 ประการ ดังนี้

 • การสำนึกผิด การขอขมากรรมเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกผิดต่อการกระทำผิดของตนเอง ไม่ว่าจะเกิดจากความไม่รู้ ความหลง ความโกรธ ความโลภ หรือความหลงผิดก็ตาม การสำนึกผิดจึงเป็นการยอมรับผิดและแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง
 • การขออภัย การขออภัยเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาที่จะขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำผิดของตน การขออภัยจึงเป็นการแสดงความเสียใจต่อการกระทำผิดของตน และเป็นการขอความเมตตาจากผู้อื่น
 • การแก้ไข การขอขมากรรมเป็นการเริ่มต้นใหม่ เป็นการแก้ไขการกระทำผิดของตนเองและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น การขอขมากรรมจึงเป็นการแสดงความมุ่งมั่นที่จะไม่กระทำผิดอีกต่อไป

การขอขมากรรมจึงมีคุณค่าสำคัญต่อวัฒนธรรมไทย เพราะเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและสังคม นอกจากนี้ยังเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอีกด้วย

ตัวอย่างของการขอขมากรรมในวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การขอขมาพระรัตนตรัย การขอขมาบิดามารดา ครูอาจารย์ ญาติมิตร และสรรพสัตว์ การขอขมาต่อบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือ การขอขมาต่อผู้ที่ตนได้ล่วงเกินหรือทำให้เดือดร้อน การขอขมาต่อสิ่งที่ตนได้กระทำผิด เป็นต้น

สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้บุคคลต้อง ขอขมากรรม

ขอขมากรรมในไทย สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้บุคคลต้องขอขมากรรมนั้น อาจมีได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับความเชื่อ วัฒนธรรม และจรรยาบรรณของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้ว สถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้บุคคลต้องขอขมากรรม มักเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายหรือเดือดร้อนต่อตนเอง ผู้อื่น หรือสังคม ตัวอย่างสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ทำให้บุคคลต้องขอขมากรรม ได้แก่

 • การกระทำผิดศีลธรรม เช่น การลักขโมย การโกหก การโกง การทำร้ายร่างกาย การล่วงละเมิดทางเพศ การฆ่า เป็นต้น
 • การกระทำผิดกฎหมาย เช่น ขับรถโดยประมาท หลบหนีภาษี ทุจริตคอร์รัปชัน เป็นต้น
 • การกระทำผิดต่อหน้าที่ เช่น การทุจริตคอรัปชัน การละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
 • การกระทำผิดสัญญา เช่น ผิดสัญญาซื้อขาย ผิดสัญญาจ้างงาน เป็นต้น
 • การกระทำผิดต่อผู้อื่น เช่น การล่วงเกินทางวาจา การทำร้ายร่างกาย การหมิ่นประมาท เป็นต้น
 • การกระทำผิดต่อสังคม เช่น การทำลายสิ่งแวดล้อม การละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

นอกจากนี้ บุคคลอาจต้องขอขมากรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่เคารพนับถือ ในกรณีที่ตนได้กระทำผิดหรือล่วงเกินสิ่งเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น การขอขมาพระรัตนตรัย การขอขมาบิดามารดา ครูอาจารย์ เป็นต้น

การขอขมากรรมเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกผิดและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เป็นการเริ่มต้นใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอีกด้วย

การขอขมากรรมในยุคดิจิทัล

การขอขมากรรมในยุคดิจิทัล มีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการขอขมากรรมในยุคดั้งเดิม ดังนี้

 • ช่องทางที่หลากหลาย การขอขมากรรมในยุคดิจิทัล มีช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากช่องทางดั้งเดิม เช่น การไปขอขมาต่อหน้าบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ การพูดขอโทษต่อหน้าผู้อื่น การเขียนจดหมายขอโทษ เป็นต้น ในปัจจุบัน บุคคลสามารถขอขมากรรมผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล เป็นต้น ซึ่งช่องทางเหล่านี้สามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็ว
 • ความรวดเร็วและทันท่วงที การขอขมากรรมในยุคดิจิทัล มีความรวดเร็วและทันท่วงทีมากขึ้น เมื่อเทียบกับการขอขมากรรมในยุคดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่บุคคลได้กระทำผิดผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ บุคคลสามารถขอขมากรรมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ทันที โดยไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงวันเวลาที่เหมาะสมหรือต้องเดินทางไปขอขมาต่อหน้าบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ
 • ความโปร่งใส การขอขมากรรมในยุคดิจิทัล มีความโปร่งใสมากขึ้น เมื่อเทียบกับการขอขมากรรมในยุคดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่บุคคลได้กระทำผิดต่อสาธารณชน บุคคลสามารถขอขมากรรมต่อสาธารณชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้ สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำผิดนั้นๆ รับรู้ถึงความจริงและความตั้งใจในการขอขมากรรมของบุคคลนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม การขอขมากรรมในยุคดิจิทัล ยังคงมีคุณค่าและความหมายเช่นเดียวกับการขอขมากรรมในยุคดั้งเดิม การขอขมากรรมเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกผิดและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เป็นการเริ่มต้นใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอีกด้วย

ตัวอย่างของการขอขมากรรมในยุคดิจิทัล ได้แก่

 • การโพสต์ข้อความขอโทษผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • การเขียนจดหมายขอโทษและส่งไปยังบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นๆ
 • การจัดทำวิดีโอขอโทษและเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 • การบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับองค์กรการกุศลเพื่อแสดงความสำนึกผิด

การขอขมากรรมในยุคดิจิทัล จึงเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการเยียวยาความสัมพันธ์ที่เสียหาย สร้างความปรองดอง และสร้างสังคมที่ดีขึ้น

ความเชื่อเรื่องการ ขอขมากรรม

การขอขมากรรมเป็นความเชื่อที่พบได้ทั่วไปในสังคมไทย เชื่อกันว่าการขอขมากรรมเป็นการแสดงความสำนึกผิดและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง เป็นการเริ่มต้นใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังเป็นหนทางแห่งการหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอีกด้วย

ในความเชื่อทางพระพุทธศาสนา การขอขมากรรมถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการบรรลุธรรม เชื่อว่าหากบุคคลใดสำนึกผิดในการกระทำของตนและขอขมากรรมจากบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนได้ล่วงเกิน บุคคลนั้นก็จะได้รับการอโหสิกรรมและหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมในวัฒนธรรมไทยอื่นๆ เช่น การขอขมาพระรัตนตรัย การขอขมาบิดามารดา ครูอาจารย์ การขอขมาต่อผู้ที่ตนได้ล่วงเกินหรือทำให้เดือดร้อน เป็นต้น ความเชื่อเหล่านี้เชื่อว่าการขอขมากรรมจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและสังคม และนำพาความสุขความเจริญมาสู่ชีวิต

ความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมเป็นความเชื่อที่สะท้อนถึงความสำคัญของการสำนึกผิดและการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง ช่วยให้บุคคลตระหนักถึงผลของการกระทำของตนและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดซ้ำอีก นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความเมตตากรุณาและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่วยให้สังคมมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

การขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการแสดงออกถึงความสำนึกผิดต่อการกระทำผิดของตนเอง ไม่ว่าจะเกิดจากความไม่รู้ ความหลง ความโกรธ ความโลภ หรือความหลงผิดก็ตาม การสำนึกผิดจึงเป็นการยอมรับผิดและแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง

การขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจกระทำได้ในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล โดยทั่วไปแล้ว มักกระทำโดย

 • การกล่าวคำขอขมากรรม อาจเป็นบทสวดมนต์หรือคำขอขมากรรมที่บุคคลนั้นๆ แต่งขึ้นเอง โดยกล่าวคำขอโทษและขออภัยต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนได้ล่วงเกิน
 • การถวายเครื่องสักการะ เช่น ธูป เทียน ดอกไม้ ผลไม้ เป็นต้น เพื่อแสดงความเคารพและสำนึกผิดต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • การทำบุญ เช่น บริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับวัดหรือองค์กรการกุศล เป็นต้น เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกผิดและต้องการตอบแทนบุญคุณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

การขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นการแสดงออกถึงความสำคัญของการสำนึกผิดและการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง ช่วยให้บุคคลตระหนักถึงผลของการกระทำของตนและหลีกเลี่ยงการกระทำผิดซ้ำอีก นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความเมตตากรุณาและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่วยให้สังคมมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ตัวอย่างของการขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่

 • การขอขมาพระรัตนตรัย
 • ขอขมากรรมบิดามารดา
 • ขอขมากรรมครูอาจารย์
 • ขอขมากรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพนับถือ
 • การขอขมาต่อผู้ที่ตนได้ล่วงเกินหรือทำให้เดือดร้อน
 • การขอขมาต่อสิ่งที่ตนได้กระทำผิด

การขอขมากรรมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่ควรกระทำเมื่อบุคคลได้กระทำผิด เพราะเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกผิดและรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง ช่วยให้บุคคลสามารถเริ่มต้นใหม่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้

ตัวอย่างการกล่าวขอขมากรรม

“ข้าพเจ้าขอขมากรรมต่อพระรัตนตรัย ข้าพเจ้าขอขมาต่อบิดามารดา ครูอาจารย์ ญาติมิตร และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอขมาต่อสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำลงไปด้วยความไม่รู้ ความหลง ความโกรธ ความโลภ ความหลงผิด ข้าพเจ้าขอขมาต่อสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ข้าพเจ้าขออภัยและขอขมากรรมจากใจจริง ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่กระทำผิดอีกต่อไป ข้าพเจ้าจะพยายามทำแต่สิ่งที่ดีงาม เพื่อเป็นหนทางไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง”

ขอขมากรรมใช้ธูปกี่ดอก การขอขมากรรมนั้น มักนิยมใช้ธูป 16 ดอก ในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอขมากรรม เนื่องจากเชื่อว่าธูป 16 ดอก เป็นจำนวนที่ใช้ในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูง เช่น พระรัตนตรัย บิดามารดา ครูอาจารย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อที่แตกต่างออกไป เช่น การขอขมากรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร มักนิยมใช้ธูป 9 ดอก หรือ การขอขมากรรมต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือบุคคลที่เคารพนับถือ มักนิยมใช้ธูป 3 ดอก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การใช้ธูปจำนวนเท่าใดในการขอขมากรรมนั้น ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับจำนวนธูปที่ตายตัว

อ่านเรื่องเพิ่มเติมได้ที่ : godrites.com